เอกสารประกอบการนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง

This slideshow requires JavaScript.

เอกสารประกอบการนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

โฆษณา

แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชั่วโมงที่ 1 วิชาดนตรี ศ 32101 ม.5 ครูอภิชิต กลีบม่วง


แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 ศ 32101 วิชาดนตรี ม.5  ครูอภิชิต กลีบม่วง
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา

clip_31

ความเป็นมา
              ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชดำรัสชี้แนะแก่ พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๓๐ ปี ดังจะเห็นได้ว่า ปรากฏความหมายเป็นเชิงนัยเป็นครั้งแรกใน พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี ๒๕๑๗ ที่พระองค์ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติ ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ ปฏิบัติและการดำรงชีวิต
ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ นับเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงผลจากการพัฒนา ที่ไม่คำนึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ พึ่งพิงความรู้ เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเป็นหลัก โดยไม่ได้สร้างความ มั่นคงและเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภายในประเทศ ให้สามารถพร้อมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายในและภายนอก จนเกิด วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย
รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืนในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ ด้วยการกำหนดนโยบาย ด้านการศึกษา โดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรม เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ให้มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุล และยั่งยืน

วัตถุประสงค์
              เพื่อให้สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
              กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาสถานศึกษาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๐

กำหนด ให้มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไม่ต่ำกว่า จำนวน ๘๐ แห่ง
ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
พัฒนา และขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียน การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัดเป็น จำนวน ๘๐๐ แห่ง
ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
พัฒนา ให้สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ สถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ

ด้านงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

1150423_228275147327094_1440050987_n

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

            ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 4 และการจัดสรรงบประมาณคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว  และใช้งบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 4 และมีการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้ทรัพยากรตามความจำเป็นอย่างเหมาะสมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายได้ทุกโครงการ/กิจกรรม  อีกทั้งมีการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณเป็นระยะ ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 4 และมีการรายงานผล การติดตามผลการใช้งบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

      บันทึกรายงานผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้ดำเนินการแล้วตามเกณฑ์คุณภาพ 4 และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ด้านวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพนิ่ง35
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

           แผนส่งเสริมงานวิชาการฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 4 มีโครงการ/กิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงานและทุกระดับชั้นและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

          มีผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์คุณภาพ 4 และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนส่งเสริมงานวิชาการฯ ทุกขั้นทุกตอนและทุกกิจกรรมตามความเหมาะสม และยืดหยุ่นตามความจำเป็นและสถานการณ์

          ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 4 และมีการรายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมด้านวิชาการฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกรายงานผลการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนางานส่งเสริมด้านวิชาการฯ ตามทที่ได้ดำเนินการแล้ว ตามเกณฑ์คุณภาพ 4 และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ